ગાંધીનગર ખાતે ગોઝારીયા આઈ. ટી.આઈ ના તાલીમાર્થીઓના એપ્રેન્ટીશ માટેના કેમ્પસ ઈન્ટરવ્યુ યોજાયા.

You are here:
Go to Top