નીમા ગર્લ્સ આર્ટ્સ કૉલેજ, ગોઝારીયા દ્વારા તા. ૦૧ થી ૧૫ ઓગસ્ટ દરમ્યાન સ્વચ્છતા પખવાડિયાની ઉજવણી કરવામાં આવી.

You are here:
Go to Top