શ્રાવણ માસના પુણ્યકાર્ય સ્વરૂપે નીમા ગર્લ્સ આર્ટ્સ કોલેજની તમામ દિકરીઓને ભોજનદાનનું આયોજન કરાયું.

You are here:
Go to Top