શીટ મેટલ વર્કર ટ્રેડ વર્કશોપ સેમિનાર

તા.24.07.2019 ના રોજ આઈ.ટી.આઈ.ગોઝારીયા ખાતે શીટ મેટલ વર્કર ટ્રેડના છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં પાસ થયેલા તથા એપેન્ટીશીપ પૂર્ણ કરેલ તાલીમાર્થીઓને G.S.R.T.C મા કાયમી ટેક્નિશિયન તરીકે નોકરી માટે આવેલ જાહેરાતના સંદર્ભમાં માર્ગદર્શન માટેનો વર્કશોપ કરવામાં આવ્યો જેમાં પ્લેસમેન્ટ એડવાઇઝર શ્રી એસ.કે.પટેલ સાહેબ તથા શીટ મેટલ વર્કર ટ્રેડના શ્રી જે.એ.ઠાકોર સાહેબ તથા શ્રી સી.બી.પટેલ સાહેબ દ્વારા સચોટ માર્ગદર્શન…

શુભેચ્છા – વિદાય – સન્માન કાર્યક્રમ ઊજવણી

શ્રી ગોઝારીયા કેળવણી મંડળ સંચાલિત શ્રી મતી મધુબેન ખોડાભાઈ પટેલ હાઇસ્કૂલ અને શ્રી મતી અમથીબેન શંકરલાલ જીજીદાસ પટેલ હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલ અને શ્રી ખોડાભાઈ કાળીદાસ પટેલ ગર્લ્સ હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલ મા ધોરણ ૧૦ ના બાળકોનો નો શુભેચ્છા સમારંભ તથા ધોરણ ૧૨ ના બાળકોનો વિદાય સમારોહ અને નીમાં ગર્લ્સ આર્ટસ કોલેજ ની ટી.વાય.બી.એ.ની વિદ્યાર્થિનીઓની વિદાય તથા…