શ્રી સોમાભાઈ ડી.પટેલ ઉચ્ચ. પ્રાથમિક શાળામાં ગણેશપર્વની ઊજવણી હાથ ધરાઈ.

આજે શ્રી સોમાભાઈ ડોસલદાસ પટેલ ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળામાં ગણેશોત્સવ પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી.જેમાં શાળાના બાળકોએ પર્વને અનુરૂપ એક લેઝીમ ડાન્સ પણ રજૂ કર્યો.સમગ્ર કાર્યક્રમનું સંચાલન ભાવનાબેન ડાભી દ્રારા કરવામાં આવ્યું.કાર્યક્રમ ને અંતે ભાવનાબેન અને પૂજાબેન તરફથી બાળકોને પ્રસાદીનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું.