ગોઝારિયા ITI ના તાલીમાર્થીઓ દ્વારા સાણંદ GIDC ઈન્ડસ્ટ્રીયલ વિઝીટ

ગોઝારિયા ITI ના Sheet Metal Worker and Welder તાલીમાર્થીઓ તથા તેમના શિક્ષક દ્વારા સાણંદ ખાતે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વિઝીટ – G.I.D.C live practical trade training યોજવામાં આવી.