તેડાગર ધો-૯ પાસ

તેડાગર
ધો-૮ પાસ

તેડાગર
ધો-૯ પાસ

શિક્ષિકા
પ્રિ. પી.ટી.સી

શિક્ષિકા
બી.એ. બી.એડ

શિક્ષિકા
પ્રિ. પી.ટી.સી

આચાર્યા
પ્રિ. પી.ટી.સી