આચાર્યશ્રી
બી.એ એમ.એ બી.એડ
2 Year

આચાર્યશ્રી

સિ.કલાર્ક
બી.કોમ
15 Year

જુ.કલાર્ક
ધોરણ- ૧૨
15 Year

શિક્ષક સહાયક
એમ.કોમ બી.એડ
2 Year

શિક્ષક સહાયક
એમ.કોમ બી.એડ
2 Year

મદદનીશ શિક્ષક
બી.એ એમ.એ બી.એડ એમ.ફિલ
11 Year

મદદનીશ શિક્ષક
બી.એ એમ.એ બી.એડ પી.એચ.ડી
14 Year