બી.એ. બી.એડ
9
માસ

બી.એ. બી.એડ
8
માસ

બી.એસ.સી.બી.એડ
3
વર્ષ

પી.ટી.સી. બી.એ.
14
વર્ષ

પી.ટી.સી. એમ.એ.
14
વર્ષ

પી.ટી.સી. એમ.એ.
14
વર્ષ

ડી.એડ. બી.એ.
15
વર્ષ

આચાર્ય
પી.ટી.સી.બી.એ.
14 વર્ષ