ગોઝારિયા કેળવણી મંડળ સંચાલિત શ્રીમતી એમ.કે.પટેલ હાઇસ્કૂલમાં સ્વચ્છતા અભિયાન અંતર્ગત સ્વચ્છતા સંકલ્પ તથા શાળા સ્વચ્છતા કામગીરી યોજાઈ.

You are here:
Go to Top