ગોઝારીયા આઈ.ટી.આઈના ફીટર ,ઈલેક્ટ્રોનિક્સ મીકેનીક અને શીટ મેટલ વર્કર ટ્રેડ ના કુલ ૫૦ તાલીમાર્થીઓના ગાંધીનગર ખાતે કેમ્પસ ઈન્ટરવ્યું ગોઠવાયા.

You are here:
Go to Top