શ્રીમતી એમ.કે.પટેલ હાઈસ્કૂલમાં મહેસાણા તાલુકાની ખો -ખો (ખોભિલ્લું; ચકભિલ્લુ; મગમાટલી) સ્પર્ધા યોજાઈ.

You are here:
Go to Top