શ્રી કે.કે.પટેલ ગર્લ્સ હાઈસ્કૂલ ગોઝારીયા માં સ્વચ્છતા પખવાડીયા અંતર્ગત વ્યક્તિગત સફાઈ અને હેન્ડ વોશિંગ ના મહત્વ વિશે ચર્ચા સભા યોજાઈ.

You are here:
Go to Top