શ્રી કે.કે.પટેલ ગર્લ્સ હાયર સેકન્ડરી સ્કુલ ગોઝારીયા માં ઓરી – રૂબેલા રસીકરણ અભિયાન હાથ ધરાયું.

You are here:
Go to Top