શ્રી ગોઝારીયા કેળવણી મંડળ સંચાલિત શ્રી કે.કે.પટેલ ગર્લ્સ હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલ નો બ્લીસ વોટરપાર્કમાં એક દિવસીય પ્રવાસ નું આયોજન હાથ ધરાયું

You are here:
Go to Top