શ્રી ગૌરવકુમાર જે.પટેલ પ્રિપ્રાયમરી અને શ્રીમતિ ગીતાબેન જે.પટેલ પ્રાયમરી સ્કૂલ(અંગ્રેજી માધ્યમ)નો પ્રથમ વાર્ષિકોત્સવ ઉજવવામાં આવ્યો.

You are here:
Go to Top