શ્રી સોમાભાઈ ડી.પટેલ ઉચ્ચ. પ્રાથમિક શાળામાં ગણેશપર્વની ઊજવણી હાથ ધરાઈ.

You are here:
Go to Top