શ્રી સોમાભાઈ ડોસલદાસ પટેલ ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળામાં ગણેશોત્સવની ઊજવણી કરવામાં આવી.

You are here:
Go to Top