શ્રી સોમાભાઈ ડોસલદાસ પટેલ ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળામાં આનંદ ઉલ્લાસ સાથે પ્રથમ વાર્ષિક પરીક્ષા આપતા વિદ્યાર્થીઓ

You are here:
Go to Top